Algemene voorwaarden

Sluiten

Artikel 1 – Algemeen

 1. Met het registeren bij Suitcase of Memories accepteert de consument onderstaande voorwaarden.
  Deze algemene voorwaarden zullen aangepast worden als de actualiteit daar om vraagt.
 2. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Suitcase of Memories informatie, de persoonlijke verhalen en geluid- en beeldmateriaal die verstrekt worden via www.suitcaseofmemories.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Suitcase of Memories: de ondernemer gevestigd: Beatlesstraat 33, 6663 GS Lent, telefoonnummer: 06-38705508, telefonisch bereikbaar dagelijks vanaf 16.00 uur; op vrijdag hele dag, e-mailadres: info@suitcaseofmemories.nl, KvK-nummer:53625749, BTW-identificatienummer: NL164311877B01.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Suitcase of Memories.
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Suitcase of Memories georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Suitcase of Memories gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Suitcase of Memories in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Op elk aanbod van Suitcase of Memories en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Suitcase of Memories en consument zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Suitcase of Memories gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Suitcase of Memories niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  a.  de prijs inclusief belastingen;
  b.  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  c.  het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  d.  de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  e.  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  f.   de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  g.  indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  h.  de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod d.m.v. het invullen van het aanmeldformulier en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, waaronder de vooruitbetaling van de door consument verschuldigde bedragen.
 2. Het aanmeldformulier wordt elektronisch aan Suitcase of Memories verstuurd. Na registratie en de bevestiging van Suitcase of Memories komt de overeenkomst definitief tot stand. Consument ontvangt na registratie binnen enkele minuten per e-mail een bevestiging met informatie over de loginnaam en uw wachtwoord. Met deze gegevens heeft de consument direct toegang tot de suitcase met persoonlijke pagina’s.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Suitcase of Memories passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Suitcase of Memories daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Suitcase of Memories kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Suitcase of Memories op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Suitcase of Memories zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a.  de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  b.  de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  c.  de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Suitcase of Memories deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  d.  de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Suitcase of Memories kan zonder opgaaf van reden weigeren een overeenkomst met een geïnteresseerde aan te gaan.
 7. Om een overeenkomst met Suitcase of Memories te kunnen sluiten moet consument minimaal 16 jaar zijn. Is de consument  jonger, dan dient hij toestemming te hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers voor het aangaan van deze overeenkomst.
 8. Een overeenkomst aangegaan voor de periode van het door consument gekozen abonnement. De overeenkomst wordt telkens met dezelfde periode verlengd. Zowel consument als Suitcase of Memories kan de overeenkomst tot uiterlijk 1 maand voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk opzeggen. De opzegging moet uiterlijk 1 maand voor het ingaan van de nieuwe periode zijn ontvangen.
 9. Bij tussentijdse beëindiging van overeenkomsten door consument wordt geen restitutie van de prijs verleend.
 10. Maatwerk-overeenkomsten waarbij Suitcase of Memories samen met consument een ´koffer vol herinneringen´ samenstelt, worden schriftelijk gesloten na overleg tussen consument en Suitcase of Memories.

Artikel 6 – Herroepingsrecht en kosten

 1. Na ontvangst van de bevestiging waarin Suitcase of Memories consument als klant verwelkomt, heeft de consument 7 dagen bedenktijd om eventueel nog af te zien van de gesloten overeenkomst. Binnen deze bedenktijd kan de consument zonder opgaaf van reden de overeenkomst ontbinden.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich schriftelijk aan Suitcase of Memories richten naar de door Suitcase of Memories bij in deze algemene voorwaarden verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Suitcase of Memories dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Suitcase of Memories alleen worden uitgesloten indien Suitcase of Memories dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a.  die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b.  die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c.  die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d.  die snel kunnen bederven of verouderen;
  e.  waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f.   voor losse kranten en tijdschriften;
  g.  voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
  h.  betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 8–De prijs en betaling

 1. De prijzen zijn te vinden op de website. De prijzen zijn uitgedrukt in euro (inclusief BTW).
 2. De consument betaalt vooruit. De betaling geschiedt door gebruik te maken van de betaalmethode aangeboden tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Suitcase of Memories.
 3. De prijzen kunnen door Suitcase of Memories op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle registraties die worden gedaan nadat de wijziging wordt doorgevoerd.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

 1. Suitcase of Memories staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. Suitcase of Memories zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Artikel 11 – Registratie-/inlogcode, Wachtwoord en E-mailadres

 1. De consument is geheel zelf verantwoordelijk voor het beheer van inlogcode en wachtwoord, Suitcase of Memories is geheel uitgesloten van elke aansprakelijkheid ten gevolge van gebruik van deze gegevens.

Artikel 12 – Berichten

 1. Na registratie en betaling ontvangt de consument een e-mail met een vragenlijst ter ondersteuning van het vertellen van het levensverhaal. Tevens ontvangt de consument de technische handleiding.

Artikel 13 – Gebruik van beeld- en geluidsmateriaal & Intellectuele eigendomsrechten

 1. De consument is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het beeld- en geluidsmateriaal dat de consument online zet via suitcaseofmemories.nl. Dit houdt in dat de consument zich ertoe verbindt om via de site geen afbeeldingen te uploaden die in strijd zijn met een auteursrecht of elk ander intellectueel eigendomsrecht, met de wet op de bescherming van de persoonsgegevens of met elke andere toepasbare wetgeving. Bovendien mag de consument de site niet gebruiken voor onwettige doeleinden. Zo is het verboden om elke onwettige inhoud te uploaden, verspreiden, er oplagen van te bestellen, te versturen, door te sturen of mee te delen, in het bijzonder alle foto's of beelden die de privacy of rechten van anderen schenden. De consument is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk verlies of schade die voortvloeit uit de schending van deze clausule.
 2. Op grond van de Auteurswet is publicatie van een foto niet toegestaan indien een redelijk belang van de gefotografeerde of geportretteerde (of na zijn overlijden, van één van zijn nabestaanden) zich tegen de publicatie verzet. Consument dient daarbij o.a. de afwegingen te maken of een foto schadelijk is voor iemands imago of dat met een foto iemands eer of goede naam wordt aangetast.
  Daarnaast dient consument bij het plaatsen van gegevens over personen geen zaken te vermelden die onnodig kwetsend zijn, die in strijd zijn met de algemene fatsoensregels of die de goede naam en eer van een persoon zouden kunnen schaden. Doet consument dat wel, dan handelt consument en niet Suitcase of Memories onrechtmatig jegens de bewuste persoon, hetgeen consument schadeplichtig kan maken.
 3. Consument dient zich te onthouden van activiteiten dan wel het plaatsen van informatie die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots etc. kunnen bevatten of verspreiden of het plaatsen van andere programmatuur die een geautomatiseerd werk of gegevens kan beschadigen, onbruikbaar of toegankelijk kan maken, kan wissen of zich dit kan toe-eigenen, zulks in de ruimste betekenis van het woord.
 4. Het plaatsen van gegevens waarop auteursrecht van anderen rust is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteursgerechtigde en geschiedt geheel voor eigen risico van consument. Indien Suitcase of Memories in kennis wordt gesteld van inbreuk op een auteursrecht door consument, dient consument deze inbreuk onmiddellijk te beëindigen.
 5. Consument staat ervoor in dat deze bevoegd is bestanden, audio-, video-, muziekfragmenten en andere gegevens of materialen te publiceren in de persoonlijke koffer van Suitcase of memories. Indien consument gebruik maakt van bestanden/gegevens/materialen waarvan deze niet zelf de schrijver/maker/componist is, maar waarop derhalve auteursrecht van iemand anders rust, dient consument ervoor in te staan dat deze bevoegd is deze gegevens te publiceren danwel dat consument beschikt over een licentie om deze gegevens te publiceren.
 6. Suitcase of Memories behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving maatregelen te nemen indien de schending van deze clausule wordt vastgesteld of ernstig wordt vermoed, zonder dat de consument enig recht heeft op schadevergoeding. Suitcase of Memories kan hiertoe alle beelden wissen die op de server zijn opgeslagen, weigeren om een suitcase uit te voeren of een einde stellen aan het geheel of een deel van de diensten die door Suitcase of Memories worden geleverd via de site. Ten slotte kan Suitcase of Memories informatie die consument aangaat of een kopie van de door consument geleverde foto's of beelden overmaken aan de bevoegde gerechtelijke en administratieve overheid om te beantwoorden aan elke verplichting waartoe zij zou zijn gehouden overeenkomstig een wettelijke tekst.
 7. Alle intellectuele eigendomsrechten die op de door Suitcase of Memories geleverde diensten rusten, dient door eenieder geheel en onvoorwaardelijk te worden gerespecteerd.
 8. Suitcase of Memories garandeert niet dat de aan de consument geleverde diensten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel eigendomsrecht van derden.

Artikel 14 – Muziek

 1. Voor het plaatsen van muziek dient consument de verplichtingen die onder andere Buma/Stemra hieraan verbindt op te volgen. Voor meer informatie hieromtrent dient consument zelf contact op te nemen met Buma/Stemra. Meer informatie is te vinden op de website www.bumastemra.nl.
 2. Consument is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het plaatsen van gegevens waarop rechten van derden rusten en de eventuele hieruit voortvloeiende betalingsverplichtingen, zoals de betaling voor een licentie.

Artikel 15 – Beschikbaarheid

 1. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Suitcase of Memories spant zich in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen en de functionaliteiten te gebruiken.
 2. In geen geval zal Suitcase of Memories aansprakelijk zijn voor enigerlei schade welke het gevolg is van of in verband gebracht kan worden met het gebruik van deze website of de interpretatie en gebruik van informatie zoals die gegeven wordt in deze site.
 3. Suitcase of Memories aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.
 4. Hoewel Suitcase of Memories al het mogelijke in het werk stelt om misbruik van de site te voorkomen, kan dit niet worden gegarandeerd. Suitcase of Memories aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
 5. De consument verplicht zich de normale operaties van de website niet te verstoren als ook de integriteit van de site en de toegang en het gebruik van de website niet te verhinderen of verstoren.
 6. Tegen virussen en dergelijke dient de consument zelf adequate maatregelen te nemen.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. Voor beschadiging of verlies van de bestanden kan Suitcase of Memories in geen enkel geval aansprakelijk. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van Suitcase of Memories beperkt tot de vergoeding die door de consument werd betaald.
 2. Suitcase of Memories is niet aansprakelijk wanneer de consument zijn wachtwoord deelt met een andere persoon en is evenmin aansprakelijk voor elke schade die uit dit (on-)geoorloofde gebruik zou voortvloeien voor de consument zelf of voor derden. De consument dient Suitcase of Memories onmiddellijk op de hoogte te brengen van dit ongeoorloofde gebruik van het wachtwoord.
 3. Suitcase of Memories is niet aansprakelijk in geval van verlies, vernietiging of wijziging van welke aard ook van de verhalen, foto's, beeldmateriaal of geluidsfragmenten die bewaard worden via www.suitcaseofmemories.nl. De consument dient dus een kopie van dit materiaal te bewaren.
 4. Suitcase of Memories heeft haar uiterste best gedaan en de site met de grootst mogelijke zorg gemaakt en voor zover mogelijk de informatie vermeld. Ondanks al de aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Suitcase of Memories geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die op de site zou kunnen voorkomen. Ook kan Suitcase of Memories geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid nemen voor de informatie die door de gebruikers in hun ‘koffer’ wordt geplaatst.
 5. Suitcase of Memories is niet aansprakelijk voor verloren gegane verhalen, foto's, beeldmateriaal of geluidsfragmenten.
 6. Het reflecteren op het eigen leven door middel van het ophalen van herinneringen kan in sommige gevallen emotionele herinneringen bovenbrengen. De vragen die samengesteld zijn door Suitcase of Memories zijn richtlijnen voor het schrijven van een levensverhaal en niet bedoeld als therapeutisch middel. Suitcase of Memories is niet aansprakelijk voor emotioneel of andere schade die ontstaat tijdens het gebruik van haar website.
 7. Suitcase of Memories wijst iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af voor het functioneren van hyperlinks op www.suitcaseofmemories.nl of de opgenomen hyperlinks in de suitcase behorend bij het abonnement(en), alsmede voor de inhoud van de sites waarnaar al dan niet via deze hyperlinks wordt verwezen.

Artikel 17 – Betaling

 1. Betaling dient te geschieden bij vooruitbetaling.
 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Suitcase of Memories te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Suitcase of Memories behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 18 – Klachtenregeling

 1. Suitcase of Memories beschikt over de volgende klachtregeling:
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen14 dagen na (op)levering, volledig en gedetailleerd worden ingediend bij Suitcase of Memories.
 3. Bij Suitcase of Memories ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Suitcase of Memories binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 19 – Diversen

 1. Suitcase of Memories mag bij de uitvoering van uw bestelling gebruik maken van derden.
 2. Vragen met betrekking tot functionaliteit/storing/gebruikersvragen kunnen uitsluitend per mail worden aangemeld op info@suitcaseofmemories.nl 

Artikel 20 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is tevens en uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.


Artikel 21 – Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. Suitcase of Memories is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.


Artikel 22 – Privacy

 1. Suitcase of Memories hecht veel belang aan de privacy van haar consumenten. Suitcase of Memories geeft nooit ongevraagd gegevens door aan andere partijen. Ook neemt Suitcase of Memories binnen alle redelijkheid voorzorgsmaatregelen om verlies, misbruik of wijziging van de gegevens te voorkomen.
 2. Als consument een Suitcase of Memories-‘koffer’ wil maken, dan wordt gevraagd om aan te melden met naam en e-mailadres. De reden hiervoor is dat Suitcase of Memories consumenten altijd de mogelijkheid willen geven om een ´koffer´ af te breken en later verder te kunnen gaan. Ook kan Suitcase of Memories met deze gegevens, indien nodig, met consumenten in contact komen. Voor het maken van een suitcase zijn adresgegevens en betaalinformatie nodig.
 3. Indien consument gegevens van nog in leven zijn mensen publiceert, dient consument deze mensen vooraf om uitdrukkelijke toestemming te vragen. Consument dient deze mensen vooraf mee te delen wat over hen wordt gepubliceerd. Indien de betrokkene jonger is dan 16 jaar, dan dienen de ouders/wettelijk vertegenwoordigers deze toestemming te geven. De betrokkene kan consument te allen tijden verzoeken om de gegevens te verwijderen, ook al heeft hij eerst toestemming gegeven. Consument is verplicht aan dit verzoek te voldoen. Tevens kan het weigeren van zo’n verzoek consument schadeplichtig maken naar de bewuste persoon toe.


In aanvulling op onze Algemene Voorwaarden zijn de cadeaubonvoorwaarden van toepassing op de door Suitcase of Memories uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Suitcase of Memories cadeaubon aanvaardt consument deze cadeaubonvoorwaarden en verbindt consument zich ertoe deze na te leven.


Voorwaarden Cadeaubon

 • Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code.
 • De cadeaubon vertegenwoordigt een waarde die gelijk staat aan één ‘koffer vol herinneringen’ van Suitcase of Memories.
 • De cadeaubon is niet tegen contact geld inwisselbaar.
 • De cadeaubon is alleen inwisselbaar op de website www.suitcaseofmemories.nl.
 • Tijdens het betaalproces selecteert u als betaalmethode ‘cadeaubon’ en u vult de exacte code in.
 • Indien de waarde van de cadeaubon lager is dan het gekozen abonnement, dient het resterende bedrag bijbetaald te worden.
 • De cadeaubon heeft een geldigheidsduur van 12 maanden na de afgiftedatum die vermeld staat op de cadeaubon.
 • Aanpassingen van de waarde en/of de afgiftedatum maken de cadeaubon ongeldig.
 • In geval van diefstal of verlies, vindt geen vergoeding plaats.
 • Suitcase of Memories aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van de cadeaubon ontstaat.
 • Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.
 • Heeft u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubon of problemen bij het inwisselen, neemt u dan contact met ons op via info@suitcaseofmemories.nl
Suitcase
maken
Inloggen Contact Hoe werkt het? Cadeaubon Voorbeeld levensverhaal
Ieder mens heeft zijn eigen unieke levens-verhaal. Foto's, herin-neringen, muziek, die niet vergeten mogen worden.

Suitcase of Memories

biedt u de mogelijkheid om een 'koffer vol herinneringen' te vullen en te delen.
Lees meer ...